De Rueziske Spraak

Ik bin de ik bin.
Wild is myn sin.
Kleen is myn good.
Groot is myn mood.

- unbekannt, Pskov, 1607


Inholding: