'Ik segg di twaren hyr', quad he, 'dat du noch huide must in den hêmelryk mid mi samd seen dat licht van God, in dat paradys, doch du nu in sülke pyne sys.'

- Heliand LXIV