'Ik segg dy twaren hyr', quad he, 'dat du noch huide must in dat hêmelryk mid my samd seen dat licht van God, in dat paradys, doch du nu in sülke pyne sys.'

- Heliand LXIV